background

Nationell upphandling för hyrpersonal 2024: nya

förändringar inom vårdektorn

Nationell upphandling för hyrpersonal 2024: nya förändringar inom vårdektorn

Under 2024 kommer en ny nationell upphandling för hyrpersonal införas till hälso- och sjukvårdssektorn. Detta nya avtal avser att införa enhetliga regler och prissättning över hela Sverige, vilket berör dig som redan arbetar som eller överväger att arbeta som vårdkonsult hos de olika regionerna. Avtalet planeras att införas i etapper över Sveriges olika regioner under första kvartalet, vilket innebär att övergången inte sker simultant över hela landet.

Här får du viktig information om hur ditt jobb eller framtida jobb som vårdkonsult kan komma att förändras i samband med den nya nationella upphandlingen för hyrpersonal.

Vad innebär ett nytt nationellt avtal för hyrespersonal inom vården?

Genom ett nytt nationellt avtal för hyrpersonal som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) införs standardiserade priser och arbetsvillkor specifikt för läkare och sjuksköterskor inom sjukvården. Denna omfattande förändring syftar till att skapa en mer transparent och rättvis arbetsmarknad för dessa yrkesgrupper. Målet är att säkerställa enhetliga villkor över hela Sverige, vilket inte bara underlättar för vårdinrättningarna när de anlitar hyrpersonal utan garanterar även att alla vårdkonsulter får samma möjligheter och skydd, oavsett var i landet de tjänstgör.

Så påverkas hyrespersonal av det nya SKR-avtalet

I samband med det nya SKR-avtalet för hyrpersonal införs ett antal betydande förändringar som påverkar ersättning, arbetsvillkor och prioriteringar. Detta avtal innefattar en rad viktiga punkter som alla inom vårdbemanning bör vara medvetna om.

Geografisk zonindelning

Avtalet introducerar en geografisk indelning i tre zoner baserat på områdets karaktär: storstäder (Zon 1), mindre städer (Zon 2) och landsbygd (Zon 3). Denna indelning påverkar direkt ersättningsnivåerna för inhyrd personal, där arbete i glesbygd (Zon 3) generellt erbjuder högre ersättning jämfört med arbete i storstadsområden (Zon 1). Ett intressant exempel på denna indelning är att Lilla Edet i Västra Götaland, på grund av sitt geografiska läge, klassificeras som del av ett storstadsområde, medan Skövde anses vara en mindre stad

Reseersättning

Reseersättning kommer nu endast att erbjudas för uppdrag i de fyra nordligaste länen: Västernorrland, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Norrbotten. Detta är en viktig detalj för konsulter att överväga när de väljer uppdrag, särskilt i dessa områden.

Pensionskrav för vårdkonsulter

En nyckelförändring är införandet av pensionskrav för alla inom åldersspannet 25 till 65 år, oavsett anställningsform. Detta innebär en obligatorisk avsättning till pension, vilket kan innebära en anpassning för de som tidigare valt att få ut hela sin ersättning inklusive pension som lön. Det är avgörande för konsulter att förstå hur detta påverkar deras totala kompensation och planera därefter.

Karensperiodens längd och påverkan

Karensperioden, tiden då du inte kan återgå till arbete i en viss region efter en anställnings avslut, är nu standardiserad till 12 månader för alla anställningsformer. Detta är en viktig förändring från tidigare varierande perioder och något som vårdkonsulter måste beakta vid byte av uppdrag eller arbetsgivare.

Prioriteringar vid uppdragsfördelning

Vid fördelning av uppdrag kommer nu erfarenhet och flexibilitet att spela en större roll. Vårdpersonal som har längre erfarenhet från en specifik enhet eller som kan åta sig fler arbetspass kommer att prioriteras. Detta understryker vikten av att bygga upp erfarenhet och visa flexibilitet i sitt arbete.

Utmaningar och möjligheter med nationell upphandling av vårdbemanning

Implementeringen av den nya nationella upphandlingen för vårdbemanning inleder en ny era inom hälso- och sjukvårdssektorn, som både bär med sig utmaningar och öppnar upp för nya möjligheter. På den ena sidan står vårdinrättningarna inför behovet av att genomgående anpassa sina upphandlingsprocesser till de nya standarderna. Detta innebär en genomgripande översyn av hur avtal struktureras, hur budgetar allokeras, och hur man upprätthåller en hög vårdkvalitet samtidigt som kostnadseffektivitet säkerställs.

Avtalet ger däremot vårdkonsulter en mer stabil och förutsägbar arbetsmiljö. Standardiseringen av ersättning och arbetsvillkor över hela landet ger konsulter möjlighet att jämföra uppdrag på en mer transparent marknad och planera sin karriär med större säkerhet. Detta kan leda till en förbättrad balans mellan arbete och privatliv och öppnar dörren för professionell utveckling genom mer tillgänglig och enhetlig kompetensutveckling.